Prava zaposlenih u slučaju stečajnog postupka uređuju se Zakonom o radu (čl. 124-126) i Zakonom o stečaju

U slučaju stečajnog postupka, zaposleni ima pravo na isplatu:

  • zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad (po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa Zakonom o radu), za poslednjih 9 meseci pre otvaranja stečajnog postupka - u visini minimalne zarade;
  • naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka - u visini utvrđenoj odlukom stečajnog suda, a najviše u visini minimalne zarade;
  • otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre otvaranja stečajnog postupka - u visini dve prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavlјenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;
  • naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog obolјenja, ako je ta odluka postala pravnosnažna pre otvaranja stečajnog postupka - u visini naknade utvrđene odlukom suda.

Zaposleni ima pravo na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa propisima o obaveznom socijalnom osiguranju.
Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtev zaposlenog. Zahtev se podnosi Fondu solidarnosti u roku od 45 dana od dana dostavlјanja odluke kojom je utvrđeno pravo na potraživanje, u skladu sa Zakonom o stečaju.

 

Članovima Samostalnog sindikata trgovine Srbije i svim radnicima, želimo srećan Vaskrs!

HRISTOS VASKRSE!

Samostalni sindikat trgovine Srbije

Inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije za ratifikaciju Konvencije  Međunarodne organizacije rada broj 190 o ukidanju nasilјa i uznemiravanja u svetu rada, povodom predstojećeg Međunarodnog dana žena – 8. marta.

 

 

Read more: Inicijativa za ratifikaciju konvencije Međunarodne organizacije rada
Scroll to top