SAMOSTALNOG SINDIKATA TRGOVINE SRBIJE

 

Kongres Samostalnog sindikata trgovine Srbije održaće se 26. marta 2015. godine sa početkom u 11 časova, u sali na 2. spratu Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Trg Nikole Pašića br. 5.

 

(zgrada Doma sindikata).

 

Za Kongres predlažem sledeći

 

D n e v n i r e d:

 

1.Otvaranje Kongresa, uvodna reč predsednika

2.Obraćanje gostiju

3.Usvajanje Poslovnika o radu i izbor radnih tela:

- Radno predsedništvo (3 člana)

 

- Verifikaciona komisija (3 člana)

 

- Izborna komisija (3 člana)

 

- Izbor zapisničara i dva overača zapisnika

 

4. Izveštaj verifikacione komisije:

 

- verifikovanje članova Kongresa (novog i starog saziva Republičkog odbora).

 

5. Razmatranje i usvajanje dokumenata:

 

- Izveštaja o radu Republičkog odbora za period 2010-2015. godine;

 

- Programa aktivnosti za naredni period. 

 

6. Izbori:

 

- Predsednika Samostalnog sindikata trgovine Srbije;

 

- Nadzornog odbora (3 člana) Samostalnog sindikata trgovine Srbije;

 

- Statutarnog odbora (3 člana) Samostalnog sindikata trgovine Srbije;

 

- Članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije iz Samostalnog sindikata trgovine Srbije (bira se 4 člana);

 

- Članova 15. kongresa Saveza Samostalnih sindikata Srbije (10 članova);

 

- Utvrđivanje predloga kandidata za člana Nadzornog odbora Saveza Samostalnih sindikata Srbije (1 član);

 

- Utvrđivanje predloga za nosioce funkcija u Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

7. Davanje razrešnice članovima Republičkog odbora iz prethodnog saziva.

 

8. Tekuća pitanja.

 

Nakon sednice Kongresa održaće se prva sednica novoizabranog Republičkog odbora Samostalnog sindikata trgovine Srbije sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM

1.Imenovanje sekretara Republičkog odbora za naredni petogodišnji period,

2.Izbor članova Predsedništva Republičkog odbora (7 članova),

3.Tekuća pitanja

 

 

Materijal za III Kongres, a u skladu sa dnevnim redom biće vam blagovremeno dostavljen.

 

Molimo delegate da prisustvuju i uzmu učešće u radu Kongresa, imajući u vidu značaj odluka koje se na Kongresu donose. U slučaju izuzetne sprečenosti obavestite nas na telefon: 011-3232-646.

 

S poštovanjem,

 

PREDSEDNIK

Radoslav Topalović,

 

Na sednicu su pozvani:

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

- Rasim Ljajić, ministar

 

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije 

- Ljubisav Orbović, predsednik

 

Veće Saveza samostalnih sindikata grada Beograda

- predsednik 

 

Privredna komora Srbije

- Udruženje za trgovinu

 

Sindikat uslužnih delatnosti Nemačke – Verdi

Sindikat delatnosti trgovine Slovenije

Sindikat trgovine Hrvatske

Fondacija Fridrih Ebert Beograd

Predstavnici kompanija Agrokor Hrvatska i Delez Srbija

Scroll to top